عباس ملکی

دو شنبه 11 مرداد 1400 EnglishCV

نام: عباس ملکی
دانشکده: کشاورزی
گروه: زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: i a u m a l e k i @ y a h o o . c o m
تلفن: 09188426034
آدرس:


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
دکترا زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی علوم و تحقیقات تهران ایران 1386
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت فردوسی مشهد ایران 1378
کارشناسی مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات شهید چمران اهواز ایران 1376

 •  
  • سوابق اجرایی
  •  
  • تالیف و ترجمه
  •  
  • مقالات در نشریات
 •  
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
مدیر امور دانشجوییواحد ایلاماردیبهشت 1379مهر 1381
مدیر امور دانشجوییواحد ایلامخرداد 1383دی 1387
رییس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیواحد ایلامدی 1387بهمن 1396
معاون دانشجوییواحد ایلامبهمن 1391شهریور 1396
سرپرست معاونت آموزشی چند ماه - سپس معاون دانشجوییواحد ایلامشهریور 1393شهریور 1396
معاون دانشجوییواحد ایلامدی 1393شهریور 1396
عنوان 
ناشر 
سال 
نوع اثر 
توت فرنگی از کاشت تا فراوریدانشگاه آزاد اسلامی1391تالیف
مدیریت و کنترل علف های هرزدانشگاه آزاد اسلامی1391تالیف
تکنولوژی کاشت برنجدانشگاه آزاد اسلامی1392تالیف
گره زایی لگوم هادانشگاه آزاد اسلامی1392تالیف
مدل سازی اکولوژیکیدانشگاه آزاد اسلامی1393تالیف
عنوان مقاله 
نام نشریه 
سال انتشار 
شماره جلد 
شماره صفحه 
اثر کودهای زیستی ازتوباکتر و سطحوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم ناناکوفیزیولوژی گیاهان زراعی13891656
اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد،اجزای عملکرد و درصد پروتئین دانه سه رقم نخود دیم در ایلاماکوفیزیولوژی گیاهان زراعی13901911
واکنش سه رقم گندم نان به مقادیر مختلف کاشت بذر در منطقه ی ایلاماکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز139121342
اثر روش های مصرف کود های آلی و شیمیایی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد غده سیب زمینیاکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علف های هرز139435321
اثرکودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر خصوصیات رویشی،ماده خشک و عملکرد ذرتپژوهش های کاربردی زراعی1395110354
بررسی رگرسیونی صفات موثر بر عملکرد سورگوم علوفه ای تحت تاثیر مقادیر نیتروژن و سولفات رویاکوفیزیولوژی گیاهی139630119
ارزیابی سیستم تلفیقی نهاد های آلی و زیستی و شیمیایی بر خصوصیات عملکردی و کارایی مصرف نیتروژن در بابونه آلمانیمجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی13983763
تاثیر روش و عمق کاشت بر ویژگیهای کمی و کیفی ارقام مختلف سیب زمینی در منطقه ماهیدشتمجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی13983845
تاثیرپذیری عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا از تاریخ کشت و محلول پاشی سولفات رویاکوفیزیولوژی گیاهی139837112
THE EFFECT OF PHOSPHORUS SOLUBILISING BACTERIA ON SPRING AND AUTUMN CHICKPEA YIELD AND YIELD COMPONENTS UNDER SUPPLEMENTAL IRRIGATION CONDITIONBulgarian Journal of Agricultural Science20175234
Association analysis of tolerance to dieback phenomena and trunk form using ISSR markers in Q. brantiiCellular and Molecular Biology20181689
Ecophysiologigical Performance of White Bean under Drought Stress as Effected by Salysilic AcidApplied Ecology and Enviromental Sciences201964546
The role of gibberllic acid and zinc sulfate on biochemical performance relate to drought tolerance of white bean under water stressCellular and Molecular Biology20196512
 

بازدید: 2277

سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به عباس ملکی می‌باشد.